หน้าแรก เกี่ยวกับงานบัญชี ข่าวสารและกิจกรรม บุคลากร ติดต่อเรา
หน้าแรก   >   เกี่ยวกับงานบัญชี
 

งานบัญชี
 

กลับขึ้นด้านบน

 
 
 

ข้อมูลพื้นฐานงานบัญชี

 

 

     งานบัญชี เป็นหน่วยงานหนึ่งของมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ที่อยู่ภายใต้ การควบคุมดูแลของฝ่ายบริหารงานบัญชี เป็นงานที่ส่งเสริมงานบริหารให้มีประสิทธิภาพโครงสร้างการบริหารงานภายในของมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์นั้นนับว่าหน่วยงานบัญชีและการเงินมีความสำคัญต่อองค์กร เพราะเป็นหน่วยงานที่รวบรวมและจดบันทึกรวมทั้งรายงานการเงินเพื่อเป็นแนวทางในการวิเคราะห์และวางแผนการใช้งบประมาณในการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยเพื่อให้การบริหารจัดการการเงินและบัญชีของมหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างคล่องตัวมีประสิทธิภาพและสามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลาทั้งจากบุคคลภายในและภายนอก
 
จึงได้กำหนดภาระหน้าที่ในงานบัญชีทางการดำเนินงานที่สำคัญ ดังนี้
 
1. วิเคราะห์และบันทึกรายรับ เช่น รายได้ค่าลงทะเบียนนักศึกษาประจำปีการศึกษา
 
2. วิเคราะห์และบันทึกรายจ่าย เช่น เงินสดย่อย ใบสำคัญจ่าย เงินทดรองจ่าย
 
3. จัดทำรายงานการเงินประจำปี เช่น งบกำไรขาดทุน งบดุล งบกระแสเงินสด เพื่อจัดส่งให้ผู้ตรวจสอบบัญชี
 
สภามหาวิทยาลัย และสกอ.(สำนักงานการอุดมศึกษา)

 

 

ปรัชญา

 

 

งานบัญชีมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์มีการวางระบบการบัญชีให้สอดคล้องกับระบบงานบัญชีของ
 
สำนักงานการอุดมศึกษาและระบบบัญชีมีงานตรวจสอบได้เพื่อให้สอดคล้องกับ ปรัชญาของงานบัญชีที่ว่า

 

“งานบัญชียุคใหม่ ถูกต้อง ตรวจสอบได้”

 

 

วิสัยทัศน์

 

 

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์มีระบบการจัดการด้านการเงิน บัญชี งบประมาณที่ทันสมัย โปรงใส่ ตรวจสอบได้

 

 

พันธกิจ

 

 

1. เป็นหน่วยงานทีจัดการระบบการจัดการด้านการเงิน บัญชี งบประมาณ อย่างถูกต้อง โปรงใส่ ตรวจสอบได้
 
2. จัดทำงบการเงินประจำปี ให้มีความถูกต้อง และจัดเอกสารงบการเงินเพื่อนำส่ง สกอ.
 
3. จัดทำการวิเคราะห์งบแสดงฐานะทางการเงินให้ผู้บริหาร

 
 


 

 

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  เลขที่ 9 หมู่ 1 ถ.นครอินทร์ ต.บางขนุน
อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

       

 

© Copyright 2012 by Rajapruk university. All rights reserved.